Hvorfor er radon farlig å ha i huset?

Hvorfor er radon farlig å ha i huset?

I Norge er det mange som bor i områder med høye konsentrasjoner av radon. Norge, Sverige og Finland er blant landene i verden med høyest konsentrasjon av radon i utsatte områder. I denne artikkelen skal vi se på hva radongass er og risikoen som er knyttet til denne gassen.

Hva er radongass?

Radongass er en luktfri og usynlig gass som dannes i de fleste bergarter ved nedbrytning av grunnstoffet radium. Radongass trenger lett inn i bygninger. Dette utgjør en klar risiko.

Det er nemlig ganske stor risiko for helseproblemer ved høy radonkonsentrasjon:

Statens Strålevern har laget en anbefaling om hva som skal være maks radonnivå i bygninger som man bor og oppholder i. Det er fordi det er knyttet en helserisiko til å puste inn høye nivåer av radongass over tid. Risikoen øker med radonnivået og hvor lenge man oppholder seg på stedet.

Eksponering for radon kan være kreftfremkallende. Det anslås at omtrent 12 % av lungekrefttilfellene i Norge skyldes radon. Gassen regnes for å være den viktigste risikofaktoren for kreft i lungene, etter røyking. En reduksjon av radon i rommene der man oppholder seg er et viktig tiltak for å redusere risikoen for kreft som følge av radon.

Radon utgjør en risiko for helsen når gassen blir konsentrert i inneluften og deretter pustes inn i lungene. Grunnen er at radon er radioaktivt og avgir såkalt alfastråling. Når denne strålingen skjer inne i lungene oppstår skader som kan utvikle seg til kreftceller.

Grenseverdier for radongass

Statens strålevern sin anbefaling er at radonnivåer holdes lavest mulig i alle typer bygninger hvor mennesker oppholder seg. Dersom radonnivået i oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3, bør det settes inn tiltak.

Måling av radon

Alle som har oppholdsrom i de to laveste etasjene over bakkeplan, bør måle radon. Særlig dersom man bor i et område med mye radongass i berggrunnen, er det spesielt viktig å måle om det er mye radon i inneluften.

Hvis boenheten leies ut så er man pålagt å måle radonnivået.

Slike målinger bør utføres over minst to måneder i vinterhalvåret. Det er enkelt å gjøre slike målinger selv. Radon kan måles ved hjelp av digitale instrumenter eller med sporfilm. Ved å bruke sporfilm så har man dokumentasjon på at ting er i orden.

Tiltak mot radongass

radonsugDersom inneluften inneholder mer enn 100 Bq/m3, bør man iverksette radontiltak for å redusere nivået. For en rekke offentlige bygg og utleieleiligheter er det i dag lovpålagt å gjøre tiltak, men også i private boliger bør det gjøres tiltak for å få ned verdiene av radon. Tiltak kan være å montere radonsug, tette lekkasjepunkter og en del annet.

  • Sørg for god utlufting.
  • Sørg for at veggventiler over tak er åpne
  • Øke ventilasjon, eksempelvis ved å sette inn ventiler.
  • Tette igjen sprekker mot grunnen under bygningen.
  • Dersom radonnivået er høyt der som folk sover, bør andre rom brukes inntil det er gjort tiltak for å redusere radonnivåene.

Få hjelp med tiltak

Dersom du vet at du har for høye radonverdier hjemme, bor på Østlandet, og ønsker profesjonell hjelp til å få redusert radonnivået - ta kontakt! Jeg kommer gjerne hjem til deg på gratis befaring, og vil gi deg et tilbud på komplett ferdig montert radonsug og andre radontiltak, slik at du slipper å være utsatt for for høye radonverdier fremover.

Hos oss får du rask vurdering, raske tiltak og raskt bedre luft i huset.

Ring: 970 26 688 eller epost til [email protected].